Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska

Projekt o charakterze badawczym. Głównym celem badawczym przedsięwzięcia było zdiagnozowanie oraz przeprowadzenie ewaluacji wybranych, formalnych i nieformalnych, inicjatyw społecznych angażujących osoby w wieku 50+ z obszarów wiejskich województwa śląskiego. Ewaluacja była prowadzona z uwzględnieniem kryterium użyteczności działań dla uczestników oraz kryterium oddziaływania uczestnictwa na kapitał społeczny.

Wybrane najistotniejsze wnioski:
• Oferta dla osób w wieku 50+ na obszarach wiejskich województwa śląskiego jest dobrze rozbudowana.
• Uczestnictwo w inicjatywach kulturalnych dla większości osób zaangażowanych stanowi zarazem o poczuciu możliwości współdecydowania o treści, formie i zakresie inicjatyw.
• Aktywność kulturalna wśród osób w wieku 50+ na obszarach wiejskich stanowi przede wszystkim domenę kobiet.
• Uczestnictwo w inicjatywach kulturalnych stanowi istotne podłoże dla kształtowania się i umacniania kapitału społecznego.

Badania oraz opracowanie raportu zrealizowane zostały w ramach projektu „Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współorganizatorem zadania był Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach (www.rok.katowice.pl).

Termin realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2014.

Pełna treść raportu z badań.